Årsmøtereferat 2021

 

Årsmøte i Færdersnekkas Venner 2021 ble avholdt:

Mandag 24. januar 2022 kl. 13:00. Riggerloftet, Kystkultursenteret

Totalt 8 til stede hvor alle er stemmeberettiget.

 

Saksliste:

 1. Åpning
 • Godkjenning av innkalling v/Arne – godkjent
 • Godkjenning av saksliste/dagsorden – godkjent
 • Valg av møteleder – Arne
 • Referent- Arne
 • To til å underskrive referatet: valgt Ulf og John
 1. Årsmelding ble lest av Arne.

ÅRSMELDING

 1. januar 2021 ble foreningen stiftet så vi kan feire vårt første år som venneforening.

Vi kan vel være enig om at det var en riktig beslutning. Behovet for bevaring av en Kulturverdi i Færder Nasjonalpark ligger vårt hjerte nært, og vi ser at behovet er der.

Det meste har gått bedre enn forventet. Eneste skår i gleden er Arnt Erik sin sykdom. En flott venn som som har satt sine fotspor i veldig mange Færdersnekker gjennom mange tiår. Uten Arnt Erik sin utrettelige innsats er vi sikre på at tilstanden til mange Færdersnekker ville vært langt dårligere. Nå krysser vi fingrene for Arnt Erik og vi håper inderlig at han kan komme tilbakekomst aktiv  i foreningen.

Med beskjed om overtagelse av FS33 Peik, FS22 Thurild of FS39 Ewa så satte vi igang søknadsprosessen.

Optimistisk søkte vi om «mye» penger fra Sparebank 1 og Ecbo. Gledelig fikk vi kr. 75.000,- fra Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg og arbeidet kunne starte.

Alle kjenner noen, og vi bruker venner og kjente.  Golfvenn Petter Bye lagde en flott nettside og vi kom på Facebook.

I regi av  Færder Seilforening deltok vi i  Kulturminneuka med musikkspillet «Færdersnekka» og utstilling i Wilhelmsenhallen. Dette har gitt oss gode kontakter innen Kulturetaten i Kommune. En fin artikkel i Øyene av Weider gjør at foreningen får et fotfeste innenfor folks bevissthet. Dette sammen med små innspill fra medlemmer har vi klart å få et navn i Færder Kommune. Dette håper vi kan gjøre hverdagen letter i vårt arbeid fremover.

FS24 Sandø havner i våre hender da Dager og Blakstad synes tiden var inne for å pensjonere seg fra Færdersnekkeseiling. En snekke med med mye seilhistorie. Ecbo stiftelsen støtter oss med kr. 50.000,- til arbeidet med å sette snekka i god stand.

FS 33 Peik blir hentet på Gran, Hadeland og FS22 Thurill på Husøy. I tillegg hjelper vi de nye eierne av FS2 med nedriggingen og plass til lagring. Totalt 5 snekker ligger ved Tjøme fotballanlegg.

Ikke alt gikk etter planen. FS33 Peik skulle inn på Kystkultursenteret før jul, men ting kom i veien slik at planlagte arbeider må utsettes.

Gunnar sitt arbeid i Kommunens planutvalg må applauderes. Gjennom hans forslag så vedtok Kommunen å bevilge opp til kr. 500.000,- for utbedring av bølgebryter mot nord i havna på Sandøsund. Uten bølgebryteren inntakt er de 3 båtplassene vi har mot nord dårlig egnet ved sterk vind.

Nyåret begynner ikke med snø og skiforhold, så hvorfor ikke starte med pussing og rehabilitering. Allerede mange timer er blitt brukt på spesielt FS24 og noe på FS22.

Her kommer vi til et viktig punkt. Ingen må føle at de ikke bidrar selv om de ikke kommer på dugnad. Det  må presiseres at Alle tilfører verdier som er viktige for foreningen. Denne bredden av personligheter er foreningens styrke.

Vår oppgave fremover er å få flere støttemedlemmer som kan bidra i oppussingsarbeidet.

Situasjonen ved årsskiftet er at vi har revurdert litt på planene. FS33 Peik ser ut til å være snekka med mest arbeid, og vi får ikke plass på Kystkultursenteret før tidligst siste halvdel av 2022.

FS22 Thurill har vi begynt på. Ødelagte remmer blir skiftet, og de er i produksjon av John. Vi mener å ha en viss oversikt over arbeidets omfang, men om den blir klar til sommeren er usikkert. Har jo tidligere sagt at denne skal vi «kose» oss med, men når man først begynner er det fort gjort å bli entusiast.

FS24: Vi i god rute med arbeidene og denne blir klar til sesongen. Navnet «Sandø» beholdes.

Kåre har sagt at han vil lage 3 nye master og det er etter behov. Med gode innkjøpspriser på lamininerte dragere gjennom sin sønn kommer vi godt ut økonomisk.

Bryggeplassutfordringen kan være løst? Vi får låne en brygge på Strandaveien, Brøtsø i min. 3 år av en snill eier Sissel Kjeve. Utfordringen her er dybde rundt brygga. Dette må undersøkes nærmere.

Jobber også med Holme Gård og Rune Åsmundsen om mulighet for 3 plasser på en nullutslippsbrygge han håper å få tillatelse til i samarbeid med Botia AS (Elbåt bedrift som holder til på Tenvik).

Ellers er Rune behjelpelig med eik både til remmer, bunnstokker og annet. En stor takk til han.

Økonomisk er vi i rute med ca. Kr. 70.000,- på konto. Siden vi har et prosjektstyrt regnskap basert på tilskudd fra foreninger og stiftelser er det forholdsvis enkelt å holde kontroll. Det er søkt om økonomisk tilskudd, kr. 80.000,- fra kulturmidler i Kommunen. Svar forventes i midt februar. Vi har gode tilbakemeldinger fra Sparebank 1 Tønsberg-Nøtterøy og søker igjen i april om tilskudd. Også andre steder blir forsøkt. Som Per Olaf sier; «Det er mye penger der ute så det er bare å sende gode søknader med fornuftige formål.»

Samarbeidet med Færder Seilforening kunne vært mer entusiastisk fra deres side. VI har som langsiktig målsetning å få bryggeplasser på Sandøsund og Per Olav og undertegnede engasjerte oss i en bryggekomite´ med henblikk på dette.  Engasjementet fra seilforeningens side er ikke stort. Vi ønsker å bruke Færdersnekkas posisjon for å åpne myndighetenes øyne til å se verdien av å få båtplasser på Sandøsund. Dette faller ikke i god jord hos alle, slik at vårt engasjement pr. nå er dalene.

Undertegnede er rekrutteringsansvarlig for Færdersnekkene i Færder Seilforening. Det programmet vi legger opp til kommende sesong er forsøkt å bygge på mer sosialt samvær, mer trening og hjelp til nye og «gamle» med rigg, seil og seiling.  Det blir mindre seiling i juli. Ikke minst 125 Års  jubileet sankthanshelgen blir viktig. Håper derfor at alle medlemmene kan støtte opp slik at vi får bedre aktivitet i snekkemiljøet kommende år.

Vil avslutte med noe jeg sa tidligere: Ingen må føle at de ikke bidrar selv om de ikke kommer på dugnad eller annen aktivitet. Det  må presiseres at ALLE tilfører verdier som er viktige for foreningen. Denne bredden av personligheter og kompetanse er foreningens styrke.

Jeg ser frem til sommeren med seiling og kos, men først har vi en lystbetont jobb å gjøre!

Med vennlig hilsen

styreleder

Det ble gjort to innsigelser: Gunnar sitt arbeid i planutvalget i Færder Kommune som resulterte i at kommunen bevilger penger til utbedring av bølgebryter er ikke medtatt. Den bør ha sin plass i Årsmeldingen og er medtatt der.

FS24 skal beholde sitt navn «Sandø»

Ellers ingen kommentarer til årsmeldingen

A. REGNSKAP

Arne redegjorde for regnskapet. Dette er ikke revidert. Når Gunnar starter som kasserer, vil han gå dette gjennom og godkjenne.

Videre ble et prosjektregnskap fremlagt som et forslag. Det var enighet om at vi skal kjøre hver Færdersnekke som et prosjekt.

B. INNKOMMENDE SAKER

Fra Helmer:

«Jeg ønsker å drøfte betingelser for lån/leie av båtene våre på årsmøtet. Da har vi muligheter til å presentere det for venner som kan være aktuelle å rekruttere til Ewa, Thurill og Sandø. som vi har planer om å få på vannet til sommeren.»

Arne minnet om foreningens målsetning.

Foreningens Målsetning:

Foruten at vi skal få snekkene tilbake på vannet, så skal vi forsøke å skape et miljø og trivsel blant nye seilere og motivere dem dersom de ønsker å seile regatta i Færder Seilforening.

Et nøkkelord er rekruttering. Hvordan får vi dette best til?

Det ble fremlagt mange synspunkter om hva som er best og hva vi bør unngå. Erfaringer fra andre båtklasser som Princess ble fremlagt.

Vi kom frem til følgende konklusjon: Snekkene bør over i nye eieres hender, men det kan ta noe tid, som vil variere fra snekke til snekke.

Prinsipp: Venneforeningen står som eier av snekkene vi restaurerer inntil vi finner en egnet ny eier. Ny eier bør første år gjennomgå en låneperiode der han/hun viser entusiasme og engasjement for seiling og vedlikehold av snekka.

 1. Første året lånes snekka ut enten gratis eller til en meget lav pris og vi kaller dette Sommerutleie. Vi må ha aktiviteter for å få folk inn i miljøet og helst vekke interessen for regattaseiling. Vi må være sterkt støttende i denne prosessen.
 2. Vi må ha en «kundetilpasset» overgang mellom å leie/låne og eie. Kostnaden for å overta skal ikke være for høy og avtales i hvert enkelt tilfelle.

En viktig del i prosessen for å selge ut snekkene er at vi jobber for:

 • Å kunne tilby et felles sted for vinterlagring.
 • Å kunne gi mulighet for brygge plass.

Disse faktorene vil kunne gi nye eiere trygghet innenfor vedlikehold, rehabilitering, riktig bruk og regattaseiling. Dette vil trolig gi miljø og samhold.

C.  BRYGGE

Vi får i 3 år låne brygge i Strandaveien. Hvor mange båtplasser dette kan utgjøre er avhengig av vanndybden. Dette må vi avklare, og John har en liten båt slik at vi kan se på dette.

Videre har vi fortsatt dialogen med Rune Åsmundsen ved Holme Båtopplag om å kunne få leid noen båtplasser hos han. Elbåtfirmaet Botia har også et sterkt ønske om å få lagt ut en ny brygge. Det har Rune sagt at han er med på dersom FV også får noen plasser. Det har vært en dialog mot næringssjefen Hall som har vært og sett på det. De er positive, og de skal ha en forhåndskonferanse med Kommunen onsdag 26. januar. FV inngår som en del av den søknaden.

Forslag til prinsipp: Båtplassene vil ha forskjellig pris. Vi foreslår at vi tar totalsummen for leie av alle plassene og deler på antall snekker, både Foreningens og medlemmenes private. Da får vi en rettferdig fordeling. Til andre Færdersnekkeeiere kan vi vurdere å ta en «normalpris».

Vedtatt.

D. STYRETS SAMMENSETNING, HOVEDMEDLEM-STØTTEMEDLEM?

Dette punktet ble brakt frem i lyset tidligere og vi sa at det må behandles på årsmøtet da det kan bli behov for vedtektsendring.

Dagens vedtekter sier:

Medlemmer:

Stifterne er hovedmedlemmer. De kan invitere inn personer med kvalifikasjoner som gavnet foreningen og styret avgjør om disse skal være hovedmedlemmer.

Støttemedlemskap er for alle.

Stemmerett og valgbarhet

Alle hovedmedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Det ble fremmet forslag om å endre vedtektene og utelate ordet «hovedmedlem».

Vedtatt at heretter skal alle hete «medlem» og videre kan alle bli medlem i foreningen.

Nye vedtekter:

Medlemmer:

Alle kan bli medlem i Færdersnekkas Venner.

 

Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Vedtektene sier:

11. Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 styremedlemmer.

Ett av styremedlemmene skal sitte i Færder Seilforening sitt styre.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Et medlem som trer ut av styret kan gjenvelges.

I dag har vi 3 personer i styret og det er enighet om at dette forsetter.

Arnes forslag om å ta ut punktet om at ett av medlemmene skal sitte i FS` sitt styre ble ikke vedtatt. FV ønsker et godt integrert samarbeid med FS.

E. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften settes til kr. 100,-

Det opprettes et system for medlemslister.

 

F. STYREVALG

 

Nåværende styre er valgt for 2 år.

 

Gunnar har sagt seg villig til å kjøre regnskap for FV. Han har hatt tilsvarende arbeidsoppgave i FS i mange år. Dette er vi takknemlige for, og det vil avlaste styreleder.

Det ble enstemmig vedtatt at Kåre går ut av styret etter eget ønske og at Gunnar trer inn som styremedlem og kasserer.

Fordel: Da er ikke hele styret på valg om ett år.

Styret for 2022:

Arne Huser,    styreleder

Ulf T. Ulriksen,          styremedlem

Gunnar Fredriksen, styremedlem og kasserer.

G. ANNET:

 • Årsmeldingen sendes Færder Seilforening.
 • Samarbeidet med Kystkultursenteret ble diskutert og det er stor enighet om at det er viktig for oss å ha en sterk binding til senteret. Alle deltagere på årsmøtet er nå innmeldt i Loggen. Det betyr at vi kan bruke senteret og ikke minst verkstedet. Per Olaf mener også at viktigheten er toveis: Loggen ønsker å arbeide med ungdom og særlig RS Ung. Her kan Færdersnekka være en viktig bidragsyter.
 • John tok opp dette med å legge en snekke i brygga på Kystkultursenteret. Hovedsakelig for å vise hva en Færdersnekke er. Sett i lys av aktivt bruk er dette ikke det beste sted å ligge, men det bør vurderes, og det var enighet om at FS33 kan være egnet når denne er ferdig.
 • Bryggeplasser på Sandøsund ble diskutert og vi har alle et ønske om at det kan bli en realitet i fremtiden. Veien dit er trolig lang, og Per Olaf og Arne som sitter i en bryggekomite´ synes engasjementet fra Færder Seilforening (FS) er for lavt. Det er enighet om at bryggen må være i regi av FS, men vi mener at Færdersnekkas kulturelle verdi må brukes som brekkstang overfor Kommunen og her er det muligens uenighet mellom oss og FS. Pr. nå føler vi at alt er stoppet opp. For å komme videre ble det vedtatt at vi tar et initiativ til et møte med FS for å avklare om de ønsker et videre engasjement fra oss. Vi må få aksept for å kunne bruke Færdersnekkas kulturelle posisjon i Kommunen og Færdersnekkas Venners bevaringsinnsats av snekkene i dette arbeidet. Uten denne støtten faller vår motivasjon til videre arbeid.
 • Det ble fremsatt et forslag om at noe av arbeidet som blir gjort i prosjektene skal være betalt. Dette ble diskutert, men siden dette ikke er i henhold til vår målsetning som tilsier at dette er dugnadsarbeid, ble det forkastet. Dersom arbeidsmengden i restaureringsarbeidet blir større enn vår kapasitet, skal det vurderes å benytte arbeidskraft tilsluttet Kystkultursenteret, men vi er ikke der nå.
 • 125 års jubileum i FS. En komité i FS bestående av Solveig Grinder, Trine Øyen og Sissel Karlsen har ansvar for gjennomføring. Eli Ulriksen har sagt seg villig til å bidra med informasjonsarbeid.

Det ble fremmet et forslag om å se på muligheten for å trykke den utmerkede 100-års jubileumsboken opp i et nytt opplag. Med et tillegg som dekker de siste 25 år kan dette bli en utmerket jubileumsbok. FV må sjekke om evt. mulighet for å få dette til før vi fremmer det for FS komiteen. En slik bok må trykkes i regi av FS.

 • T-skjorte, caps etc. med FV logo? Cicero kan muligens trykke dette til en hyggelig pris. Arne ordner et tilbud.

 

 

Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet av møteleder.

 

Utover dette ble det servert rundstykker, kaffe og Gunns kake. La det bli tradisjon sier Ulf.  Praten gikk som vanlig lett. Vi er en godt voksen forsamling slik at Per Olaf sine fine gamle bilder satte «historiefortellerne» i gang med gode fortellinger fra gamle dager. At Arnt Erik kom til møtet, var til stor glede for oss alle.

Styreleder takker alle for et fint årsmøte!

Referatet fra godkjent og underskrevet av

__________________                                         ___________

Ulf T. Ulriksen                                                            John Lotherington

 

Del:

Andre innlegg