Vedtekter

Vedtekter for foreningen ”FÆRDERSNEKKAS VENNER”

1 Foreningens navn

Foreningens navn er «Færdersnekkas venner»  og ble stiftet den 20.01.2021.

2 Formål

FÆRDERSNEKKA ER ET LEVENDE KULTURMINNE i FÆRDER NASJONALPARK som vi må vi ta vare på!

 

3 Juridisk person

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

4 Medlemmer

Alle kan bli medlem i Færdersnekkas Venner

 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

7 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes senest 31.1. i det påfølgende år.

Årsmøtet skal behandle foreningens årsberetning og årsregnskap. Videre skal årsmøtet behandle saker som er meldt til styret senest 31.12.

8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle årsmelding/regnskap
  2. Behandle innkomne forslag
  3. Fastsette kontingent
  4. Velge styre

10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

11 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 styremedlemmer

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder og styremedlemmene velges av årsmøtet.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Et medlem som trer ut av styret kan gjenvelges.

 

12 Signatur

Foreningen tegnes av styrets leder og økonomiansvarlig enkeltvis

13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen overføres til Færder Seilforening.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.